About
CÔNG TY TNHH S?N XU?T THUONG M?I D?CH V? TH?NH PHONG Corp chuyên s?n xu?t tr?c ti?p các s?n ph?m gói hút ?m Silica gel, Active Clay, B?t hút ?m Max Desi, Gói hút khí Ethylen – E TIPO d?t ch?ng ch? HACCP, SGS. V?i Phuong châm d?ng hành cùng các d?i tác ” Vuon Xa An Toàn – Nâng t?m S?n ph?m” Th?nh Phong tin tu?ng s? tr? thành m?t nhà cung ?ng các s?n ph?m hút ?m b?o qu?n hàng hóa v?i chi phí ti?t ki?m t?i uu.
Thông tin liên h?:
https://thinhphongcorp.com/
Hotline: 0911 610 426
Ð?a Ch?:
Van Phòng: VP: 11/46 Ðu?ng TX 24, T? 23, KP 7, P. Th?nh Xuân, Qu?n 12, HCM
Nhà Máy: Ngõ 95, Ðu?ng Gia Thu?ng, Long Biên, Hà N?i.
Tag: #goihutamthinhphong #thinhphongcorp #congtygoihutamthinhphong
Comments
Issues with this site? Let us know.